Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia
 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) platia pre nákup v elektronickom obchode yavorina.sk (ďalej len obchod). Obchod yavorina.sk prevádzkuje Mgr. Adela Novotná, Hagarova 2544/5, 831 52 Bratislava, IČO: 45 479 496 (ďalej len prevádzkovateľ).
 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Objednávka vzniká v momente jej potvrdenia v procese objednávania tovaru v obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom a je návrhom kúpnej zmluvy.
 2. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme prevádzkovateľa, čím vzniká obchodný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Najneskôr do 3 pracovných dní sa prevádzkovateľ skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku ako aj spôsob dopravy a platby. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Vyplnením formuláru v rámci elektronického obchodu yavorina.sk, dáva kupujúci prevádzkovateľovi súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch.
Stornovanie objednávky
 1. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adresu info@yavorina.sk.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, prípadne nie je schopný dodať tovar v požadovanom termíne. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou do 7-ich kalendárnych dní.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením o odstúpení na e-mailovú adresu info@yavorina.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom do 3 pracovných dní od obdržania oznámenia o odstúpení. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží v stanovenej lehote, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania a v pôvodnom balení do 7 dní.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 7 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na bankový účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou.
 4. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.
Platobné podmienky
 1. Platbu za tovar vykoná kupujúci na základe faktúry prevodom na bankový účet prevádzkovateľa, IBAN  SK41 8360 5207 0042 0541 0765, vedený v mBank S.A. (konštantný symbol: 0008, variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry).
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 3. Tovar je expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri objednávkach, ktorých hodnota presahuje 500,- EUR. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
Dodacie podmienky
 1. Objednávky sa uzatvárajú každý kalendárny piatok.
 2. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu  čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (zvyčajne do 10 – 14 dní).
 3. Spôsob dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru z nasledovných možností:
 1. osobný odber
 2. Slovenská pošta
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 • Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Záruka a reklamácie
 1. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov odo dňa predaja.
 2. Spoločne s tovarom kupujúci dostane faktúru. Tento doklad je kupujúci povinný uschovať pre prípad reklamácie spolu s dokladom o zaplatení.
 3. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar prevádzkovateľovi čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie faktúry prípadne dokladu o zaplatení.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť prevádzkovateľovi, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 5. Adresa určená na vrátenie tovaru: Adela Novotná, Hagarova 5, 831 52 Bratislava.
 6. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.
 7. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@yavorina.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 8. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 9. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Záverečné ustanovenia
 1. Kupujúci prehlasuje, že potvrdením objednávky sa oboznámil a súhlasí s týmito podmienkami a reklamačným poriadkom.
 2. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.9.2016 a platia na území Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok.